Revista de Istorie a Evreilor din România/ The History Journal of the Jews in Romania

 

Revista de Istorie a Evreilor din România (cum a fost redenumit, din 2016, Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România) este o publicație științifică anuală consacrată lucrărilor de cercetare științifică, cu tematica legată de istoria evreilor din spațiul românesc, în context internațional. Revista este editată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, și publicată la Editura Hasefer.

 

Revista de Istorie a Evreilor din România a fost acceptată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Cele 3 numere apărute până acum sunt disponibile la: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2575

 

The History Journal of the Jews in Romania (as the Bulletin of the Centre, Museum and Historical Archive of the Jews in Romania was renamed in 2016) is an annual scientific publication devoted to the research of topics pertaining to the history of the Jews in the Romanian territories, in an international context. The Journal is edited by the Centre for the Study of the History of the Jews in Romania, within the Federation of Jewish Communities of Romania, and published by the Hasefer Publishing House.

 

Revista poate fi procurata prin intermediul editurii Hasefer. The magazine can be purchased through the Hasefer Publishing House, Email to: difuzare@hasefer.ro.

 

În București, revista poate fi găsită la următoarele librării/ In Bucharest, the magazine can be found at the following bookstores click aici

 

Colegiul Editorial/ Editorial College:

Lya BENJAMIN (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România)

Radu IOANID (United States Holocaust Memorial Museum)

Ştefan Cristian IONESCU (The Hugo Valentin Centre, Uppsala University)

Andi MIHALACHE (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi)

Lucian NASTASĂ- KOVÁCS (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj)

Ion POPA (Centre for Jewish Studies, University of Manchester)

Liviu ROTMAN (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative)

Michael SHAFIR (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj)

Vladimir TISMĂNEANU (University of Maryland)

Aurel VAINER (Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România)

Felicia WALDMAN (Universitatea din Bucureşti)

Colegiul De Redacţie/ Editorial Board:Adrian CIOFLÂNCĂ, Natalia LAZĂR, Anca TUDORANCEA, George WEINER 

Director:

Adrian CIOFLÂNCĂ 

 

RIER 1(16-17), 2016, editor Natalia Lazăr Sumar și abstracte aici / Summary and abstracts here

RIER 2 (18), 2017; editor: Anca TUDORANCEA (CIUCIU) Sumar și abstracte aici / Summary and abstracts here

RIER 3 (19), 2018; editor: Andreea BALABAN (TOMA) Sumar și abstracte aici / Summary and abstracts here

RIER 4-5 (20-21), 2019-2020; editor: Adrian CIOFLÂNCĂ Sumar și abstracte aiciSummary and abstracts here

Cerinţe de tehnoredactare:

 

Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1,5; număr maxim de pagini – 10-15. Studiile vor fi însoțite de rezumat în limba engleză și cuvinte cheie (maxim 5) și, de asemenea, un short bio pentru lista de prezentare a autorilor.

Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:

- sus: 2 cm

- jos: 2 cm

- stânga / dreapta: 2,5 cm

Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.

Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber

Titlul universitar, numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12

Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber

Rezumatul: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte)

 

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.

Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol.

 

Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:

 

Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioasă”. Dosarul protocronismului românesc, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2007.

Michael Shafir, „Xenophobic Communism: The Case of Bulgaria and Romania”, în The World Today, vol. 45, no. 12, 1989, pp. 208-212.

 

Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:

Steuerman-Rodion, Avram, Cartea băiatului meu. Autobiografie, Iași, Institutul de Arte grafice, Viața Românească, 1924.

sau

Cronica săptămânii, în Egalitatea, anul XIII, nr. 24/22 iunie 1912, p.7.

 

Layout requirements:

The paper will be edited in A4 format, Times New Roman, size 12 font. The distance between lines will be 1.5 and the number of pages will be 10 to 15. The studies will be accompanied by a summary in English and keywords (maximum 5) and also a short bio of the author.

For layout purposes, the following requirements will be complied with:

- top edge: 2 cm

- bottom edge 2 cm

- left / right edges: 2.5 cm

Paragraphs will be automatically set at 1.25 cm.

The title of the work will be: bolded, centered, Times New Roman, size 12 fonts, followed by a blank line.

University position, name and surname of the author: bolded, on the right, Times New Roman, size 12 fonts

Institution of affiliation of the author: bolded, on the right, Times New Roman, size 12 fonts, followed by a blank line

Abstract: Times New Roman, size 10 fonts, italics, followed by a blank line (maximum 200 words)

 

Titles mentioned inside the texts / notes, as well as certain words / phrases will be marked only by using italics. As much as possible, kindly avoid using bolded letters, except for the titles of chapters and subchapters. The underline function will not be used at all.

References will be inserted in the text by using the same technique as for footnotes.

 

Footnotes will be written in Times New Roman, size 10 fonts, according to the model:

 

Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioasă”. Dosarul protocronismului românesc, Editura Cartea Românească, Bucharest, 2007.

Michael Shafir, „Xenophobic Communism: The Case of Bulgaria and Romania”, în The World Today, vol. 45, no. 12, 1989, pp. 208-212.

 

Bibliography - references will be listed in alphabetical order, Times New Roman, size 10 fonts, in the following format:

Steuerman-Rodion, Avram, Cartea băiatului meu. Autobiografie, Iași, Institutul de Arte grafice, Viața Românească, 1924.

or

Cronica săptămânii, in Egalitatea, anul XIII, nr. 24/22 iunie 1912, p.7.